REGULAMIN
1. Organizatorem półkolonii jest Adam Klimczak, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą CC Adam Klimczak wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Izaaka Newtona 2, 60-161 Poznań, NIP 7811770422, REGON 364311360, zwany dalej Organizatorem.

2. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa warunki uczestnictwa dzieci w półkoloniach organizowanych przez Organizatora (zwanymi dalej: Półkoloniami City Camp).

3. Półkolonie City Camp organizowane są w budynku i na terenie Gimnazjum nr 54 Szkoły z Oddziałami Sportowymi im. Mikołaja Kopernika w Poznaniu (60-161), ul. Izaaka Newtona 2 (zwanego dalej  Gimnazjum).

4. Biuro Organizatora mieszczące się pod tym samym adresem co Gimnazjum jest czynne podczas wakacji szkolnych, od poniedziałku do piątku w godzinach zajęć półkolonijnych, tj. od godz.. 8.00 do godz. 17.00. W trakcie roku szkolnego istnieje możliwość kontaktu telefonicznego jak i mailowego z Biurem Organizatora lub kontaktu bezpośrednio z Organizatorem lub też wyznaczoną przez Organizatora osobą w jego Biurze po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu spotkania.

5. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Zajęcia odbywają się w grupach.

6. Półkolonie City Camp są organizowane w sześciu  5-dniowych turnusach:

Daty poszczególnych turnusów:
a) 02.07 – 06.07.2018    
b) 09.07 – 13.07.2018
c) 16.07 – 20.07.2018
d) 23.07 – 27.07.2018
e) 30.07 – 03.08.2018
f ) 06.08 – 10.08.2018

 


7. Zapisanie dziecka i opłacenie jego udziału w wybranym turnusie/-ach półkolonii City Camp odbywa się w kilku prostych krokach na stronie internetowej  organizatora: www.citycamp.com.pl

8. Możliwe jest osobiste zapisanie dziecka w biurze półkolonii.

9. Zapisów na dany turnus można dokonywać  maksymalnie do czwartku (włącznie) do godz. 23.59 poprzedzającego rozpoczęcie kolejnego turnusu (poniedziałek).

10. Koszt turnusu półkolonii City Camp podany jest na stronie internetowej Organizatora www.citycamp.com.pl w zakładce „Ceny”.

11. W przypadku gdy dziecko nie weźmie udziału w opłaconym turnusie z powodu choroby zgłoszonej najpóźniej w dniu rozpoczęcia turnusu (poniedziałek) po przedstawieniu zwolnienia lekarskiego, może w przypadku wolnych miejsc wziąć udział w turnusie w innym terminie, zgodnie z podanymi terminami półkolonii w przeciągu roku.

12. City Camp nie zwraca kosztów za brak udziału w  turnusie lub jego części, jeśli zrobiona została wiążąca rezerwacja danego turnusu i wniesiono opłatę za udział dziecka.

13. Dzieci mogą być odbierane z półkolonii City Camp wyłącznie przez upoważnione do tego osoby wskazane w karcie kwalifikacyjnej, wypełnianej podczas rejestracji dziecka. Ewentualni inni opiekunowie mogą zostać wskazani podczas trwania półkolonii. Rodzice/opiekunowie przyjmują do wiadomości, że dziecko nie może samodzielnie wracać do swojego miejsca zamieszkania.

14. Rodzic/opiekun prawny ma prawo codziennie odprowadzić dziecko bezpośrednio do sali grupowej i w razie potrzeby nawiązać rozmowę z wychowawcą danej grupy. Podobnie na życzenie rodzica, wychowawca grupy udzieli mu niezbędnych informacji przy odbiorze dziecka.

15. W karcie kwalifikacyjnej rodzic/opiekun prawny  ma obowiązek poinformować o specjalnych potrzebach i zaburzeniach dziecka, jego chorobach, a w szczególności takich jak astma czy alergie oraz o przyjmowanych przez dziecko lekach. Rodzic/opiekun prawny przyjmuje do wiadomości, że podczas półkolonii wychowawcy nie są zobowiązani do podawania dzieciom leków.

16. Dla każdego dziecka prowadzona jest karta City Camp, w której Organizator i/lub wychowawcy wpisują wszelkie istotne kwestie dotyczące dziecka, jak np. zachowanie, postępy w nauce, odniesione urazy. Karta dziecka jest udostępniania do wglądu  rodzicom/opiekunom prawnym w Biurze Organizatora, a  w ostatnim dniu turnusu karta zostanie z rodzicami/opiekunami prawnymi  krótko omówiona przez wychowawcę grupy.

17. Czas pobytu dziecka na półkolonii City Camp trwa od godz. 8:00 do godz. 17.00, a za dodatkową opłatą do godz. 17.30. Szczegóły w zakładce «CENY» na stronie internetowej www.citycamp.com.pl.  Dzieci można przyprowadzać na teren półkolonii City Camp od godz. 8.00. Osoby upoważnione do odbioru dziecka zobowiązane są do odebrania dziecka z półkolonii City Camp najpóźniej do godz. 17.30. 

18. Dzieci powinny codziennie zabierać ze sobą z domu:
a) śniadanie,
b) strój kąpielowy,
c) ręcznik
d) czepek (nie jest obligatoryjny)
e) buty sportowe (do chodzenia w budynku i zajęć sportowych na sali gimnastycznej),
f)  drobne pieniądze  (2-5 PLN) na zakup owoców/soków świeżo wyciskanych.
Poza tym dzieci mogą przynosić okulary słoneczne i czapeczki w celu ochrony przed słońcem.

19. City Camp nie odpowiada za rzeczy pozostawione czy zagubione przez dzieci.

20. Uczestnicy półkolonii proszeni są o to by:
a) stosować się do poleceń opiekunów,
b) przestrzegać ramowego harmonogramu dnia,
c) szanować oraz nie wyrządzać szkody innym ani na mieniu, w tym grach i atrakcjach używanych podczas zajęć,
d) korzystać z urządzeń zabawowych, zgodnie z ich przeznaczeniem,
e) przestrzegać aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wszelkich regulaminów w miejscach pobytu,
f) przestrzegać zasad bezpieczeństwa i zachowania zgodnie ze wskazówkami osoby prowadzącej. Dzieci, które nie będą postępować zgodnie z zaleceniami i ich zachowanie uniemożliwi prawidłowe przeprowadzenie zajęć, bądź będą stanowiły zagrożenie dla współuczestników, po uprzednim porozumieniu się w tej kwestii z jego Rodzicami/Opiekunami prawnymi  i wyrażeniu zgody przez Rodziców/Opiekunów prawnych zostać odesłane.

21. W przypadku wyrządzenia szkód przez uczestnika półkolonii jego Rodzice/Opiekunowie prawni mogą zostać obciążeni kosztami naprawy wyrządzonej szkody, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

22. W przypadku nagannego zachowania się uczestnika półkolonii takiego jak  samowolne oddalenie się od opiekunów, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń opiekunów, przewidziane jest:
a) zwrócenie uwagi / ustne upomnienie,
b) ustne przekazanie uwag o zachowaniu się uczestnika rodzicom/opiekunowi prawnemu,
c) pisemne przekazanie uwag o zachowaniu się uczestnika rodzicom/opiekunowi prawnemu,
d) możliwość odesłania uczestnika z półkolonii po uprzednim porozumieniu się w tej kwestii z   jego Rodzicami/Opiekunami prawnymi.

23. W przypadku uzgodnienia z Rodzicami/Opiekunami prawnymi odesłania dziecka z półkolonii, Organizator zwraca opłatę za udział w półkolonii proporcjonalnie do czasu spędzonego na półkolonii.

24. Klient ma prawo do zmiany osób zgłoszonych do udziału w półkolonii. W miarę możliwości prosimy by uczynić to najpóźniej na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem turnusu.

25. Ilość osób oraz wiek dzieci w poszczególnych grupach może ulegać modyfikacjom w zależności od ilości i wieku dzieci biorących udział w danym turnusie.

26. Na obiekcie ośrodka zabrania się:
a) wnoszenia zabawek na atrakcje i konstrukcje zapewnione przez Organizatora,
b) niszczenia konstrukcji, zabawek oraz elementów wystroju,
c)  zaśmiecania terenu półkolonii City Camp,
d) wnoszenia na teren zabawowy jedzenia i napojów.

27. Organizator zaleca, by Rodzice/Opiekuni prawni zdejmowali dzieciom przed udziałem w półkoloniach biżuterię tj. łańcuszki, kolczyki oraz inne ozdoby mogące stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się na półkolonii City Camp.

28. Organizator zaleca nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, tabletów, słuchawek itp., niekoniecznych do udziału w zajęciach.

29. Podczas dziennego pobytu dziecka na półkolonii City Camp Organizator zobowiązuje się:
a) przeprowadzić zajęcia zgodnie z harmonogramem dnia na terenie City Camp,
b) zapewnić jeden ciepły posiłek.

30. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie zajęć, zwłaszcza jeśli są zależne od warunków pogodowych.

31. Organizator zobowiązuje się ubezpieczyć uczestników półkolonii City Camp od następstw nieszczęśliwych wypadków do kwoty 5.000 (pięć tysięcy) PZL na każde dziecko.

32. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnusu/ów półkolonii City Camp w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od Organizatora, w tym z przyczyn stanowiących przypadki siły wyższej, jak np. strajk, powódź lub w przypadku niskiej frekwencji uczestników półkolonii.

33. Klient w przypadku odwołania turnusu/ów półkolonii City Camp z przyczyn wskazanych w punkcie 32 ma prawo do:
a) zwrotu całości wniesionych opłat lub skorzystania z innego turnusu na zasadach pierwszeństwa w przypadku odwołania turnusu/ów półkolonii City Camp przed jej / ich rozpoczęciem,
b) zwrotu wniesionych opłat proporcjonalnie do niewykorzystanych dni turnusu w przypadku odwołania części turnusu.

34. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania turnusu/ów półkolonii City Camp jak i zmian w planie półkolonii z powodu niewystarczającej liczby uczestników, tj. min. 20 osób na turnusie, o czym Klient zostanie   niezwłocznie poinformowany drogą pisemną lub elektroniczną, nie później niż na 1 dzień roboczy przed rozpoczęciem turnusu. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo zwrotu wniesionych opłat  w całości lub prawo do skorzystania z innego turnusu na zasadach pierwszeństwa.

35. Organizator zastrzega sobie prawo do zmniejszenia liczby grup wiekowych w przypadku niskiej frekwencji na danym turnusie. W tej sytuacji może powstać nawet tylko jedna grupa dla wszystkich dzieci, przy czym grupa taka nie będzie miała więcej niż 16 dzieci i mniej niż 3 wychowawców. Dzieciom także w tej sytuacji będą proponowane zajęcia alternatywne.

36. Klient zgadza się na publikowanie wizerunku dziecka w Internecie oraz na innych nośnikach reklamy, wyłącznie służących celom marketingowym City Camp lub uatrakcyjnienia pobytu na półkolonii City Camp.

37. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Regulamin w pliku PDF do pobrania.

Copyright 2014 by CityCamp. All rights reserved.
Ważne: Strona wykorzystuje pliki cookies. W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies"
x